Skip to content

Get Started
Search over 21 datasets

Хичээлийн хуваарь

Хичээлийн хуваарьт тавигдаж заасан хичээлийн улирал, багшийн нэр, сонгосон оюутны тоо, хичээлийн хуваарь зэргийг агуулна.

Сонгогдсон хичээлийн жил улирлын хичээл баталгаажуулалтын мэдээлэл

МУИС-ийн захирлын 2015.06.30-ны А/203 тоот тушаалаар баталсан сургалтын журамд суралцагч хичээл сонгож суралцах процессыг тодорхойлсон байдаг. Хичээлд бүртгүүлэх үйл ажиллагааг хичээлд санал өгөх, баталгаажуулалт гэсэн хоёр үе шаттай цахимаар явагддаг бөгөөд энэ өгөгдөл хичээлд санал өгөх үе шатад бүрдүүлсэн өгөгдлийг хадгална.

Багш ажилчдын нэрс

МУИС-д ажиллаж байгаа багш, ажилчдын нэрс, албан тушаал, холбоо барих хаяг