Агуулгыг алгасах

21 Өгөгдлийн бүрдлээс
ХАЙХ

Хичээлийн хуваарь

Хичээлийн хуваарьт тавигдаж заасан хичээлийн улирал, багшийн нэр, сонгосон оюутны тоо, хичээлийн хуваарь зэргийг агуулна.

Хөтөлбөр сонголтын мэдээлэл

Бакалаврын түвшний оюутнуудын хөтөлбөр сонгоход өгсөн саналын байдал. Сонгогдсон хичээлийн жилийн өмнөх оны мэдээлэл гарна.

Багш ажилчдын боловсрол

МУИС-д ажиллаж байгаа багш, ажилчдын эзэмшсэн боловсролын тухай өгөгдөл

Хөтөлбөр сонголтын мэдээлэл

Бакалаврын түвшний оюутнуудын хөтөлбөр сонгоход урьдчилан санал өгсөн байдалд түшиглэн оюутны хөтөлбөр сонгосон байдал. Сонгогдсон хичээлийн жилийн өмнөх оны мэдээлэл гарна.

Сонгогдсон хичээлийн жил улирлын хичээлд өгсөн саналын мэдээлэл

МУИС-ийн захирлын 2015.06.30-ны А/203 тоот тушаалаар баталсан сургалтын журамд суралцагч хичээл сонгож суралцах процессыг тодорхойлсон байдаг. Хичээлд бүртгүүлэх үйл ажиллагааг хичээлд санал өгөх, баталгаажуулалт гэсэн хоёр үе шаттай цахимаар явагддаг бөгөөд энэ өгөгдөл хичээлд санал өгөх үе шатад бүрдүүлсэн өгөгдлийг хадгална.