Web of Science санд бүртгэлтэй өгүүллийн зохиогчид

Энэ өгөгдлийн бүрдэл Web of Science санд бүртгэлтэй өгүүллийн зохиогчдын бүртгэлийг агуулна. Web of Science санд бүртгэгдсэн зарим өгүүлэл JCR тайланд ороогүй, импакт факторгүй (IF) сэтгүүлд хэвлүүлсэн байх тохиолдол бий. Энэ өгөгдлийн бүрдэлд JCR импакт фактор авсан, аваагүй аль ч хэвлэлд МУИС-ийн нэрээр (affiliation) хэвлүүлсэн өгүүллийн бүртгэл бий болно.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Г.Амарсанаа
Арчлагч А.Сайнбаяр
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 12-р сар 25, 03:09 (CHOT)
Үүссэн 2020 10-р сар 12, 22:07 (CHOT)