Сонгогдсон хичээлийн улирлын жилийн дүнгийн мэдээлэл

Бүрэлдэхүүний сургуульд заагдсан хичээлийн дүнгийн мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 7-р сар 7, 14:34 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)