Хөтөлбөр сонголтын квотын мэдээлэл

Бакалаврын түвшний оюутнуудын мэргэжлийн хөтөлбөрт сонгуулах/элсүүлэх хяналтын тооны талаарх өгөгдөл. Сонгогдсон хичээлийн жилийн өмнөх оны мэдээлэл гарна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 27, 15:43 (CHOT)