Хичээлийн хуваарь

Хичээлийн хуваарьт тавигдаж заасан хичээлийн улирал, багшийн нэр, сонгосон оюутны тоо, хичээлийн хуваарь зэргийг агуулна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)