Байгууллагын бүтэц

Байгууллагын бүтцэд хамаарах бүрэлдэхүүн болон салбар сургууль, харьяалах нэгж, газар, хэлтэс, хүрээлэн, төвийн нэрс, байршил, холбоо барих хаягийн өгөгдөл юм. Энэ өгөгдлийг СиСи мэдээллийн системээс одоо ашиглаж байгаа хувилбараар нийтэлдэг болно.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)