Орой эчнээгийн элсэлтийн талаарх мэдээлэл

МУИС бакалаврын эчнээ, оройн хөтөлбөрт элсэгчийн элсэн орж байгаа салбар/сургууль, шалгалтын онооны өгөгдлүүд байна

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Элсэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Арчлагч Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 16, 01:43 (CHOST)
Үүссэн 2019 2-р сар 28, 10:06 (CHOT)